پروژ خط لوله آبرسانی پمپاژ کوشکقاضی به کدیوری فسا (۸۰۰mm)

حفر کانال _ لوله گذاری (بطول ۷۰۰۰ متر ) و انجام حوضچه و منگولهای بتی و مخزن های بتنی