پروژه وایمکس استان بوشهر

با نظارت ZTE چین

 

اجرای فنداسیون

دکل

آنتن

کابل کشی

دستگاه بی تی اس

راه اندازه سایت