پروژه مسکونی یاس ۱۲۲ واحدی (شهر جدید صدرا)

اجرای بلوک A  وC