پروژه مسکن مهر دگران شهر سسندج (۱۴۵۲ واحدی ) ۲۲ بلوک ۱۲ طبقه ۶۶ واحدی

اجرای تاسیسات مکانیکی _ نمای سیمان با رنگ سیمان ۸ بلوک