پروژه خط ۵۶ اینچ تقویت گاز تهران خط نهم(بابا میدان – پا تاوه)

حفر کانال _ لوله گذاری و جوشکاری بطول ۱۵ کیلومتر _ عبور از جاده (کیسینگ جاده)