پروژه اجرای خط لوله ۵۶ اینچ خط هفتم سراسری

حفر کانال و لوله گذاری و جوشکار لوله های ۵۶ اینچ گاز به طول (۵۰۰۰۰ متر)