سایتهای دکل و بیسیم ارگان‌های نیروی انتظامی استان فارس

نصب دکل مهاری

 

آنتن

 

آرت

 

دستگاه بیسیم

 

راه اندازه سایت