سایتهای دکل مهاری و بی‌سیم ارگان‌های فرمانداری استان فارس و کهگیلویه

اجرای دکل مهاری

 

کابل کشی

 

ارت

 

دستگاه بیسیم