پروژه مجتمع مسکونی پارس ( حسینی الهاشمی – برف فروشان )

اجرای  تاسیسات مکانیکی