Content Image

چقدر مهم است که نور در اتاق نشیمن باشد؟

نور مناسب برای هر خانه ضروری است. مهم است که حفظ تعادل بین شخصیت و عملکرد اتاق در هنگام روشن شدن اتاق نشیمن مهم باشد. می توان کل فضای اتاق نشیمن خود را در استفاده مناسب از روشنایی تغییر داد. باید به یاد داشته باشید که نورپردازی نه تنها دارای ارزشهای زیبایی شناختی و روحیه است، بلکه نقش مهمی در روشن ساختن زمینه های مهم کار در اتاق نشیمن دارد

Content Image

هر کس می تواند نقاشی کند، بنابراین شما می توانید!

اگر به دنبال رفتن به یک خانه جدید هستید یا مایل به بازسازی جدید هستید، اولین چیزی که باید به آن فکر کنید، نقاشی است. در حالی که ممکن است وسوسه انگیز باشد که یک کارمند حرفه ای برای انجام آن، اگر قبلا نقاشی نکرده اید، به شما پول زیادی می دهد. خانه خود را نقاشی می کند تا شما را با چیزی جدید آزمایش کند و هزاران تومان را صرفه جویی کند…..

Content Image

اتاق زندگی خود را لذت بخش تر کنید

نور مناسب برای هر خانه ضروری است. مهم است که حفظ تعادل بین شخصیت و عملکرد اتاق در هنگام روشن شدن اتاق نشیمن باشد. می توان کل فضای اتاق نشیمن خود را در استفاده مناسب از روشنایی تغییر داد. باید به یاد داشته باشید که نورپردازی نه تنها دارای ارزشهای زیبایی شناختی و روحیه است، بلکه نقش مهمی در روشن ساختن زمینه های مهم کار در اتاق نشیمن دارد.

Read more