Content Image

چقدر مهم است که نور در اتاق نشیمن باشد؟

نور مناسب برای هر خانه ضروری است. مهم است که حفظ تعادل بین شخصیت و عملکرد اتاق در هنگام روشن شدن اتاق نشیمن مهم باشد. می توان کل فضای اتاق نشیمن خود را در استفاده مناسب از روشنایی تغییر داد. باید به یاد داشته باشید که نورپردازی نه تنها دارای ارزشهای زیبایی شناختی و روحیه است، بلکه نقش مهمی در روشن ساختن زمینه های مهم کار در اتاق نشیمن دارد

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *